3413-Svetlana-KOPYLOVA-PREZENTACIYa-AVTOBIOGRAFIChESKOJ